*BlackZone* - ^BZ*

Scarface - The world is yours

Need for Speed: Pro Street

Toplist

TOPlist

The Godfather

Navod

Hlavní mise:

1. Na zacátek
Po video sekvenci následuje vaše první velká rvaèka ve høe. Je to však hraèka. Nemáte žádné životy, takže se do nich puste s klidnou hlavou. Budou na vás chodit postupnì po jednom, hezky je jednoho po druhém zmlate. To je vše v této lehké, zahøívací misi.

2. Price Of Loyalty
V této misi ovšem nic nedìláte, jen sledujete delší intro. Po nìm ovšem jdete do akce, už s novì vytvoøenou postavou.

3. The Alley
Tak, jako první máte za úkol zmlátit toho prvního chlápka. Takže se do nìj puste. Házejte s ním všude, škubejte a mlate ho tak dlouho, dokud vám Luca Brasi neøekne abyste ho zvedli. Pak vám oznámí, že ho máte dorazit. Prostì ho umlate k smrti. Potom k vám vyšle dalšího chlápka, který èeká na poøádný výprask. Toho staèí už jen zabít. Prostì mu naložte jak nejlépe to umíte. Pak si promluvte s Lucou a vydejte se, poprvé, do svého safehausu. Hru si tam samozøejmì uložte.

4. The Enforcer
Pøed Vaším domem se sejdete s Lucou Brasim a pak si dáte spolu menší procházku. Po procházce si opìt promluvte s Lucou a vydejte se do øeznictví. Teï nastal èas na vaše první vydírání ve høe. Nejdøíve si s øezníkem promluvte, pak ho trošku mlate(ale jen k zelené èáøe, která je v ukazateli pod ukazatelem stavu života vašeho soka). On vám nakonec zaplatí a vy se vydejte zadními dveømi po schodech o patro výše. Tam uplatíte urèeného chlápka. Pak sebìhnìte zpìt dolù do øeznictví. Tady budete tentokrát uplácet policistu. Po tomto úplatku se vydejte zpìt za Lucou.

5. A Grave Situation
S Paulim se setkáte v Social Clubu. Po krátké video sekvenci se spoleènì s Paulim a Monekm vydejte na høbitov. Tam máte za úkol zmlátit ty 2 chlápky, co tam postávají. Prvního prostì umlate k smrti a vydejte se za druhým. Toho uchopte pod krkem a dotáhnìte do až k prokopané díøe, poté se Vám spustí videová ukázka.

6. Sleeping With The Fishes
Tady Vás Luca nauèí støílet. Dostanete od nìj zbraò. Tou budete støílet. První figurínu støelte do ramena a pak do kolena. Potom dobìhnìte na roh stìny, zmáèknìte CAPS LOCK, abyste se kryli. Zamiøte na první figurínu a støílejte dokud nespadne na zem. To samé pak opakujte s tou druhou. Potom vám Luca øekne, a trefíte auto. Párkrát ho tedy trefte. Po akci schovejte zbraò a vydejte se s Lucou zpìt na ulici. Tam nasednìte do auta a jeïte spoleènì na urèen místo v Midtown. Až dojedete na místo a promluvíte si s Lucou spustím se video sekvence, ve kterém Vašeho partnera uškrtí Solozzovi muži. On je u toho také. Pak následuje vaše první pøestøelka. Vytáhnìte pistoli a zaènìte støílet. Na dvoøe je první gangster, ze dveøí vybìhnou další 2. Všechny je jednoduše støelte do hlavy. Pak posbírejte zbranì, peníze a doplòte si zdraví. Vbìhnìte do domu. Tam jsou opìt 2 Barzziniho lidé. Zastøelte je oba a vydejte se do baru. V chodbì (dole u dveøí) už èíhají opìt další 2 muži, krejte se za zdí. Zabíjte je a vlezte do baru, kde se ukrývá Lucùv vrah + 2 další mafiáni. Všechny 3 je postøílejte, seberte peníze, zbranì, doplòte si zdraví a vydejte se na cestu do safehausu. Máte jen 3 minuty tak si pospìšte. V domì ještì telefonát s Monkem a tím tato mise konèí.

7. The Don Is Dead
Po video sekcenci, ve kterém 2 chlápci zaènou støílet po Donu Vitu Corleonovi, Monkovi a po kadeøníkovi, musíte zachránit Monkovu sestru Frances. Zastøelte 2 muže pøed kadeønictvím a vybìhnìte ven z podniku. Bìžte smìrem k Frances. Zamiøte na toho chlápka, který drží Monkovu sestru jako rukojmí. Opatrnì mu namiøte na hlavu a støelte. Pak zabijte posledního muže s Tompsonem, který je za Vámi a jdìte k Frances. Poté se spustí video sekvence. Po sekvenci už sedíte v autì a musíte dojet do nemocnice. Ale pøed vjezdem na Brooklynský most se spustí další video sekvence. Po její ukonèení se pøikrète za Vaše auto a opatrnì zastøelte první 2 mafiány co pobíhají pøed vámi. Asi 10 mìtrù za vámi leží brokovnice – doporuèuji sebrat. Teï už musíte zabít jen jednoho gangstera a s druhým si promluvit. Udìlejte to. Dalším dùležitým úkolem je odvést Dona Corleona do nemocnice v Little Italy. Okamžitì se tedy vydejte na cestu, ale pohnìte – Don není nesmrtelný. Až tam dorazíte, spustí se další video sekvence, ve kterém vás Sonny odežene a Vy si promluvíte s Clemenzou.

8. Intensive Care
Po vstupu do nemocnice si promluvte s policistou co stojí u vrátnice. Ten Vám sice odemkne dveøe, ale zároveò vám øekne, že nesmíte mít sebou zbranì. Pak vybìhnìte do patra kde je Monk. Promluvte si s Frances. Po rozhovoru na Vás vybìhne jeden nepøítel – pìstmi ho umlate. Poté se spustí video sekvence, ve kterém poprvé potkáte Michaela Corleona. Po sekvenci se rozebìhnìte do pøízemí. V pokoji vedle vrátnice leží brokovnice. Pak bìžte do sklepa. Tam to máte vyèistit. Celkem by tam mìlo být 12 mafiánù, není to však pravidlem. Opatrnì procházejte po chodbì a po pokojích a støílejte gangstery. Vybíhají ovšem rùznì – vìtšinou však po dvou. Vždy seberte zbranì, peníze a doplòujte si zdraví. Po úplném vyèištìní sklepa od nepøátel si promluvte s Frances. V krátké video sekvenci, která se poté spustí nasedne do auta a odjede. Pak bìžte zpìt za Michaelem. Ovšem pozor. V pøízemí už èíhají další 2 ozbrojenci. Zastøelte je a poèkejte než pøibìhne Michael. Promluvte si sním. Po rozhovoru se spustí video sekvence a po nìm mise konèí.

9. Fireworks
Vlezte do hotelu kde se konná párty. Po cestì si promluvte se sleènou, která stojí u recepce a s mužem, který èeká za dveømi. Ten Vám øekne, že si máte promluvit s Monkem. Vyjdìte nahoru a postupnì si promluvte s Monkem, Paulim, Sonnym a opìt s Monkem. Pak ovšem na párty vtrhnou policajti, Monka pøipoutají ke klavíru a Vás docela slušnì praští. Po této video sekvenci sebìhnìte dolu do recepce a uplate tam policistu. Ten Vám odemkne dveøe a Vy se vydejte doleva za roh. Tam uvidíte prvního policajta. Zabíte ho však v limitu – pìstmi. Potom bìžte dále dopøedu. Tímto zpùsobem zmlátíte ještì tøi policisty, kteøí se vám pøipletou do cesty než dojdete ke dveøím, které vedou do skladištì. Do dveøí vstupte. Ve skladišti jsu celkem 3 strážci zákona – postøílejte je a vybìhnìte po schodech, kde už stojí ta žena, se kterou jste si povídali na recepci. Opìt si s ní promluvte. Pak se vydejte za posledním policistou. Máte ho sice zabít, ale musí to vypadat jako nehoda. Takže žádné zbranì. Dobìhnìte k nìmu, uchopte ho pod krkem, dotáhnìte ho k okraji støechy a pak ho pøes okraj shoïte dolù.

10. Death To The Traitor
Nejdøíve zajeïte za Clemenzou do jeho bytu v Brooklynu a promluvte si s ním. Pak pøijede Paulie a odveze Vás na místo akce. V restauraci si seberete zbranì – to Vám øekne Clemenza – a pak sebìhnete zpìt dolù na ulici. Po rozhovoru sledujte spoleènì s Pauliem Clemenzu. Dojdete k budovì, kterou máte vyhodit do vzduchu. Otevøete dveøe. V pøízemí už èíhají 3 gangsteøi. Dva jsou za barem a tøetí je jen kousek od baru – postøílejte je. Pak seberte zbranì, peníze, doplòte si zdraví a vydejte se do patra, do kterého máte uložit bombu. Hned u schodù jsou další 2 mafiáni – zabít. Za kuleèníkem je jeden a vedle nìj další. Celé to tam vystøílejte. Pak si schovejte zbraò a položte bombu na místo urèení. Potom už jen vybìhnìte ven na ulici (musíte to však stihnout døíve než bomba vybuchne). Po delší video sekvenci vystupte z auta. Další a poslední úkol této mise je zabít Paulieho. Hned se za ním vydejte. Pozor ale na bedny s výbušninami. Paulie je odpaluje, tak se k nim moc nepøibližujte. Pomalu ho pronásledujte. Paulie se schovává uprostøed skladištì mezi døevìnými bednami. Kryjte se a až vykoukne tak ho prostì zastøelte. Potom se spustí další video sekvence, ve které pøijede Rocco, ale je slyšet policie. Musíte jim ujet. Vy budete øídit. Na nic neèekejte a rozjeïte se. Po cestì Vás èeká docela dost policejních vozù. Musíte dojet do vašeho nového safehausu. Jste tam ovšem za chvilku. Tam si hru uložte.

11. Horseplay
Po úvodní video sekvenci je Vaším úkolem sledovat Rocca. Opatrnì se tedy za ním vydejte – choïte stejnì jako on (skrèeni), aby vás nezahlédla ochranka . Jakmile dorazíte do stáje, promluvte si s Roccem a pak jdìte hlídat vchod. Rocco mezitím vleze ke koòovi, zabijeho a uøízne mu hlavu. Potom jí musíte donést k Woltzovi do postele. Vyjdìte ven ze stáje a pomalu dojdìte po schodech k prvnímu hlídaèi. Pak se pøipližte a strunou ho uškrte. Pak vejdìte do baráku, poèkejte až odejde sluha a dejte se doprava ke schodùm. Tam je další hlídaè. Opìt ho pomocí struny uškrte, po celou dobu choïte skrèeni. Po jeho smrti poèkejte na Rocca a potom vybìhnìte po schodech do patra, kde je Woltzova ložnice. Na konci schodù je tøetí hlídaè – opìt ho uškrte. V pokoji uvidíte služku, poèkejte až se domluví s hlídaèem a oba odejdou. Vy se schovejte za bednu a až hlídaè dojde k pokoji kam máte hlavu donést, tak se za ním vydejte. Uškrte ho a poèkejte tam na vašeho kolegu. Až k vám Rocco pøijde, otevøou se dveøe a máte vše za sebou. Pak už jen shlédnìte závìreènou video sekvenci.

12. A Recipe For Revenge
Po úvodní video sekvenci se rozjeïte do Loui‘s Restaurant v Midtown. Máte však jen 4 minuty, tak si pospìšte. Jakmile dorazíte na místo, vystupte z auta a vydejte se k zadnímu vchodu restaurace. Cestou musíte zabít 2 mafiány – na každého máte pùl minuty. Pro jistotu nepoužívejte zbranì, pouze ruce. Až dojdete k zadnímu vchodu, promluvte si s chlápkem co tam postává. On Vám, ale nechce dveøe odemknout. Proto pøitvrïte – chvilku ho bijte, pak si s ním opìt promluvte. Pak vlezte do restaurace a jdìte na záchod. Poté si vychutnejte video sekvenci, ve kterém Michael zastøelí Solozza a jeho kumpána. Po této video sekvenci rychle vybìhnìte ven z restaurace a sprintujte do auta, kde už sedí Michael. Je od vás asi tak 100 metrù napravo. Jakmile do auta nasednete, okamžitì se vydejte na cestu. Michael chce odvést do pøístavu v Hell‘s Kitchen. Po cestì Vás budou ještì pronásledovat a støílet Solozzovi muži. Ale Michael má Thompsona...

13. Now It’s Personal
Po video sekvenci, ve kterém jste pøišli domù a tam na Vás èeká Frankie, a když chcete zatáhnou závìs najednou zahlédnete Tattagliovi muže pøed Vaším domem. Teï musíte ochránit Frankie a postøílet protivníky. První, který Vám vtrhne do pokoje má jen baseballku, stejnì ho ale zastøelte. Pak vyjdìte ven z pokoje – pøede dveømi už stojí další padouch. Také ho jednoduše zastøelte. Potom se vydejte po schodech dolù. Pøijdou tam na Vás 2 gangsteøi, krátce po sobì. Postøílejte je a seberte jejich zbranì a peníze. Dalším úkolem je vyslechnout Capa, abyste zjistili, kde Frankie ukrývají. Capo se schovává dole v recepci. Prozradí Vám, že ji ukrývají ve starém kostelu. Vy poté zavoláte Monkovi. Po telefonátu nasednìte do auta a jeïte vyzvednout Monka. Podle mapky tam snadno dojedete. Další úkol - dostat se do St. Michaelova kostela v Brooklynu není žádný problém. Opìt se podívejte na mapu kde to je a vydejte se tam. Ovšem pozor na dotírající Tattagliovi muže v autech. Jakmile pøijedete ke kostelu, hned se vydejte najít Frankie. S Monkem vyjdìte do kostela zadním vchodem. Jakmile otevøete dveøe, bìžte dopøedu. Vpravo od vás už stojí první mafián. Když ho zastøelíte, vybìhne na vás i druhý. Též ho postøílejte. Pak pokraèujte dále, v místnosti je celkem 5 dalších mužù. Jsou tam rùznì, ale všichni se kryjí za bednami. Hezky je postøílejte s Monkovou pomocí jednoho po druhém, po akci seberte zbranì a peníze. Ještì vás èeká zabít další 4 ozbrojence. První dva k vám pøibìhnou sami. Ty zastøelte. Pak se vydejte za Frankie. Na schodech jsou zbylí dva muži. Ty zastøelte a dobìhnìte ke dveøím. Spustí se video sekvence a tím mise konèí.

14. The Silent Witness
Dojdìte za Sonnym. Ten vám øekne, že musíte vyslechnout Tattagliova Capa. Je nalevo od vás. Dojdìte k nìmu, promluvte na nìj. Ovšem on Vám nic nechce øíci. Proto použijte násilí, stejnì jako u vydíraní. Pak na nìj znovu promluvte. Jenže ani teï nechce nic prozradit. Po rozhovoru se spustí video sekvence, ve kterém ho Sonny vykopne z druhého patra. Po video sekvenci se musíte dostat do Midtownu, kde se Brunu Tattaglia schovává. Dojeïte tam, do baráku vlezte pøes garáž. Tam už èeká první Tattagliùv muž. Zastøelte ho. Pak na Vás vybìhne další, opìt ho zastøelte. V pøízemí jsou ještì další 4 ozbrojenci. Jakmile vyèistíte pøízemí vlezte do výtahu. Jakmile budete z výtahu vystupovat, tak vás Bruno skolí na zem. Poèkejte až se zvednete, Brunu mezitím uteèe dozadu. Vy zastøelte jeho 2 muže a jdìte si pro Tattagliu. Chyte ho pod krkem a odtáhnìte k peci a pak ho do ní hoïte.

15. Sonny’s War
Na zaèátku mise si promluvte se Sonnym. Ten vám vysvìtlí plán akce. Nasednìte do auta a odvezte Sonnyho do Cuneo baru v Hell’s Kitchen. Máte na to 2 minuty tak máknìte. V baru máte najít osobu, která bar zastupuje. Vejdìte dovnitø a zastøelte 2 chlápky co tam stojí a støílejí po Vás. Potom vlezte pøímo do baru (zadem), kde po Vás zaènou støílet 3 gangsteøi. Bar vyèistìte a vydejte se dveømi (vedle vchodových) do sklepa baru. Za rohem už èekají 2 mafiáni. Jeden má železnou trubku a druhý baseballku. Oba je zastøelte. Potom jdìte dále. Otevøete další dveøe a zastøelte toho chlápka, co Vám kouká do oèí. Ještì tam jsou další 2 – støelte do tìch beden s výbušninami. A místnost je prázdná. Pak otevøete poslední dveøe, tam je ten koho hledáte. Promluvte na nìj, pak ho chvilku mlate a pak Vám vyklopí co ví. Potom vybìhnìte ven na ulici, zastøelte posledního mafiána a nasednìte do auta. Teï musíte sledovat toho muže, co jede v náklaïáku. Ihned se za ním vydejte. Ovšem nepojedete sami. Budou Vás pronásledovat. Dojedete až k velkému „skladišti.“ Tam chvilku jezdìte dokola a snažte se pøejet všechny ozbrojence, abyste je nemuseli støílet až vylezete z auta. U náklaïáku vystupte u auta. Vlezte do budovy. Tam už vás oèekávají 2 gangsteøi. Zastøelte je. Pak se vydejte dveømi do skladu. Uprostøed skladištì, mezi bednami je první a u schodù je druhý mafián. Po prvním hoïte molotov nebo dynamit a druhého jdìte zastøelit. Potom vybìhnìte po schodech nahoru. Spustí se video sekvence. Po video sekvenci sebìhnìte dolù do auta kde je Sonny. Cestou ještì mùžete vykrást trezor. Do 3 minut se musíte dostat do Cuneova skladištì. Dojeïte tam a vystupte z auta. Vejdìte dovnitø. Uvidíte tam skupinku 4 mužù, oni se rozuteèou. Vy je pak se Sonnyho pomocí pozabíjíte. Ale pozor. 2 se kryjí hned vedle Vás a jsou docela nebezpeèní. Hoïte k nim dynamit, zbytek normálnì postøílejte. Další 4 pøibìhnou, ale to už je sranda. Normálnì je pozabíjejte. Hlavnì se nezapomeòte krýt. Dobìhnìte dozadu, kde jsou 3 ozbrojenci. 2 uvidíte hned a snadno je zastøelíte. Tøetí sedí v autì, které na vás po chvilce vyjede zpoza sudù co jsou napravo od vás. Zniète auto i jeho. Po pøestøelce posbírejte zbranì, peníze a doplòte si zdraví jednou z mnoha lékárnièek, které objevíte. Potom otevøete dveøe do skladištì. Je tam celkem 5 gangsterù. Kryjte se za dveømi a jednoho po druhém støílejte. Pak vbìhnìte dovnitø a posbírejte všechny zbranì. Je jich tam hodnì. Na konci místnosti je chlápek, se kterým se máte domluvit. Promluvte na nìj, ale odmítne, tak ho trošku „pomlate,“ pak se s Vámi dohodne. Ještì jedna video sekvence a je konec mise.

16. Change Of Plans
Prvním úkolem v této misi je sledování Sonnyho a jeho auta. Na nic tedy neèekejte, ihned nasednìte do oznaèeného auta pøed vilou a rozjeïte se za Sonnym. Jenže. Než stihnete za ním dojet, spustí se krátká ukázka, ve kterém pøi placení mýtného vybìhne banda mafiánù ze Stracciho rodiny a Sonnyho zabijou. Dalším úkolem tedy je sledování vrahù. Okamžitì se rozjeïte, protože po vás jde i zbytek mafiánù. Po zbìsilé honièce se dostanete až na místo urèení. Tøetím úkolem v této misi je prostøílet se k uplacenému policistovi. Doporuèuji krýt se za bílými budkami, protože musíte postøílet 4 gangstery pøed vámi. Mají brokovnice a Thompsony. Po této akci seberte zbranì a dobíte si munici i v ostatních zbraních. Pak se vydejte k autu. Za ním postávají další 2 mafíáni. Klidnì si na nì vemte Magnum nebo Colt a zastøelte je oba. Doporuèuji opìt sebrat zbranì. Po této klidné vraždì se vydejte do dveøí (pár metrù pøed nimi stáli pøedchozí mafiáni) a po schodech vybìhnìte nahoru, kde na vás èeká poslední mafián a zkorumpovaný policista. Mafiána zastøelte a promluvte si s policistou. Z nìj dostanete, kde se je zbytek rodiny. Hned co se to dozvíte nasednìte do auta a jeïte zpìt na území rodiny Corleone. Máte na to jen 5 minut tak si pospìšte...

17. Order To Kill
Po rozhovoru s Monkem se vydejte do budovy. V pøízemí už èekají 3 mafiáni. Všechny je hezky postøílejte, Monk Vám s nimi také pomùže. Pak na Vás vybìhne ještì jeden ze schodù. Nechte vašeho kolegu, aby ho zabil sám, Vy se jen dívejte. Po akci seberte všechny zbranì a doplòte si zdraví. Vydejte se po schodech do prvního patra. V prvních dveøích se skrývá jeden nepøítel, nechte Monka, aby ho zabil sám a Vy se vydejte k výtahu, protože seshora sebìhnou další 2 gangsteøi, oba je zastøelte. Pak sebìhnìte do pokoje, kde støílel Monk. Doplòte si vnìm munici(v zadní èásti pokoje), zdraví a brnìní. Potom se vydejte opìt o patru výše. Spoleènì s Monkem pozabíjejte mafiány, èíhající v pokojích. Ale pozor na posledního nepøítele. Je schovaný v zadní èásti pokoje(vlevo od vás), je za gauèem. Doporuèuji po nìm hodin molotov nebo dynamit – je totiž dost nebezpeèný. Jakmile vyèistíte toto patro, vybìhnìte do posledního patra. Kde najdete to co jste hledali. Pak se spustí krátká video sekvence, ve kterém Monk zabije toho chudáka za stolem. Po nìm vám naskoèí další úkol. Pronásledovat Monka. Rychle vybìhnìte z hotelu, ukradnìte auto a vydejte se ho hledat. Podle mapy tam snadno a rychle dojedete. Skrývá se v hotelu. Jakmile vstoupíte do hotelu, následuje rozhovor s Monkem. A poté na vás vybìhne první a záhy druhý gangster. Oba je jednoduše zabte tøeba Magnumem. Po této akci vybìhnìte o patro výše do baru èíslo 1. V nìm se schovávají další tøi mafiáni – není to však pravidlem. Doporuèuji vám, abyste tam hodili molotovy, protože pak bude vìtší sranda. Vezmìte si tøeba brokovnici a vbìhnìte do baru. Za barovým pultem je poslední protivník. Zastøelte ho zezadu – neví totiž o vás. Po akci seberte zbranì a sebìhnìte zadními schody zpìt dolù, do baru èíslo 2. Tam je ovšem už mafiánù pøeci jenom trošku více. Opìt vám doporuèuji tam hodit molotov èi dynamit – ja osobnì jsem mìl na akci celkem 6 molotovù a 4 dynamity :). Až dohoøí molotovy, pøipravte si Thompsona a vbìhnìte do „pekla“. Postøílejte zbylé mafiány – za barem a za posledním stolem. Pak seberte všechny zbranì atd... Teï už jen staèí vybìhnout zpìt na ulici. Cestou mùžete ještì vybrat trezor a postøílet nevinné lidi :). Tím mise konèí.

18. It’s Only Business
Po vstupu do hotelu se na Vás vrhne první èást Barzziniho lidí. Všechny je nekompromisnì postøílejte, pak seberte zbranì. Po akci v pøízemí se vydejte po schodech o patro výše (mùžete i výtahem až do posledního patra k Tessimu, ale to až déle). Tam na Vás èekají už další 2 gangsteøi – oba je zastøelte, seberte zbranì a opìt vybìhnìte o patro výše. V tomto patøe se už skrývá Tessio. Do tohoto patra jste mohli vyjet i výtahem z pøízemí. Okolo baru se pohybují celkem 4 muži. Jakým zpùsobem je zabijete nechávám na Vás. Já jsem je zabil pomocí molotovù, dynamitu a pistole. Pak seberte zbranì a vydejte se za Tessim. Pokuste se o rozhovor, ale to jaksi nejde. Vytáhnìte tøeba Magnum a provìtrejte mu hlavu jednou kulkou. To je vše. Je to jedna z tìch lehèíh misí.

19. Baptism By Fire
Po rozhovoru s Michaelem se okamžitì vydejte za Clemenzou do Midtownu. Ten vám øekne, že máte schùzku s Donem Straccim v hotelu St. Albans. Pøed hotelem vám prozradí, že ho musíte spoleènì odstranit. Do hotelu se ovšem vydejte se zakrytou zbraní. Vyjdìte do patra, kde má pokoj Don Stracci. Cestou pokecejte s ochrankou. Jakmile dojdete za Donem promluvte si s ním. A pak už jen se s ním svezte výtahem dolù do pøízemí. Tam Clemezna vytáhne Thompsona a Dona Stracciho zastøelí. Vy už jen postøílejte Stracciho muže, kteøí se na Vás ze všech stran sebìhnou a pak si promluvte s Clemenzou. Po rozhovoru vyjdìte ven z hotelu, ukradnìte nìjaké rychlé auto a vydejte se okamžitì za Willim Cicci. Ten s vámi pojede do Savana hotelu. Po pøíjezdu k hotelu si sním promluvte. Jakmile ukonèíte rozhovor, vydejte se spoleènì do hotelových garáží. A pak do pøízemí hotelu. Tam ovšem pozor je tam celkem 7 Cuneových mužù. Opatrnì je postøílejte a hlavnì po pøestøelce nezapomeòte posbírat všechny zbranì. Pak vybìhnìte ven pøed hotel, kde už je Don Cuneo osobnì. Vytáhnìte jakoukoli zbraò a zastøelte ho. Po jeho vraždì bìžte zpìt za Williem. Po rozhovoru s ním se rychle vydejte do jednoho hotelu ve ètvrti Brooklyn za Roccem. Ale pozor pronásledují Vás mafiáni v autech a jsou docela nebezpeèní. Jakmile dorazíte do hotelu, kde je Rocco, jdìte si s ním promluvit. Ten Vám prozradí další úkol. Tudíž vybìhnìte ven pøed hotel a promluvte si s postávající sleènou. Ta Vám oznámí kde se Don Tattaglia ukrývá. Podle mapy dobìhnìte do hotelu (je to jen kousek, mùžete po svých). V pøízemí hotelu si pøipravte zbraò. Po schodech vybìhnìte až do patra, kde se Don Tattaglia ukrývá. Po cestì ovšem nezapomeòte zastøelit 3 jeho muže, kteøí po Vás budou støílet. V patøe kde se Don ukrývá je bar a v nìm jsou ještì další 4 gangsteøi. Chladnokrevnì to tam vystøílejte. V zadním pokoji tohoto baru se ukrývá Don Tattaglia a jako rukojmí u sebe drží jednu ze svých prostitutek. Myší mu opatrnì zamiøte na hlavu a zastøelte ho. Prosím Vás, nezabíjejte tu prostitutku, ona za to nemùže :). Pak si jdìte promluvit s Roccem. Poté musíte dojet do Little Italy za Ali Nerim. Je u policejní stanice. Prohoïte s ním pár slov. Ten Vám prozradí, že Don Barzini se skrývá v Corthouse v Little Italy. Pak nasednìte spoleènì do policejního auta a vydejte se na cestu. Jakmile dojedete na místo, schovejte se za popelnici a vyèkejte na Aliho pokyn. Pak spuste palbu na Barziniho muže. Nakonec si vychutnejte Dona Barziniho osobnì. Leží vedle budovy v pravo. Dobìhnìte k nìmu a jednou ranou mu prostøelte hlavu. A tím tato zdlouhavá mise skoro konèí. Ještì musíte akorát asi 3 minuty prchat všem otravným policistùm. Po této honièce se vydejte zpìt za Michaelem ke kostelu v Little Italy. A pak je definitivní konec této mise.

20. Compaunds in Fire
Po hlavní pøíbìhové linii je tu ještì jedna a to zcela poslední mise. Úkolem této mise je znièit sídla nepøátelských rodin – Tattaglia, Stracci, Cuneo, Barzziny. Sídlo rodiny Tattagliových se nachází ve ètvrti Brooklyn, Stracciové jsou v New Jersey, rodina Dona Cunea sídlí v Hell’s Kitchen a Barzziny má hlavní dùm rodiny v Midtown. Budovy znièíte jednoduše. Musíte se tam ovšem prostøílet. Takže. Autem vždy dojeïte pøed ochranku, ale do vzdálenosti, aby po vás nestøíleli. Vystupte z auta a kryjte se. Pokud se ochranka ukrývá za auty, není nic jednoduššího než støílet do aut. Jakmile se dostanete k hlavní bránì, èeká tam na Vás další várka mafiánù. Na nìjakém místì se zaènìte krýt a pomocí zbraní a výbušnin likvidujte nepøátele. Jakmile vyèistíte i nádvoøí, vejdìte do jedné ze dvou budov. V budovách jsou také mafiáni, vìtšinou v poètu tøí nebo ètyø osob. Tam je také postøílejte a vydejte se do sklepa. Ve sklepech jsou vždy max. 2 gangsteøi. Sklep vyèistìte, seberte zbranì a na vhodné místo položte bombu. Pak vybìhnìte ven a vydejte se do druhé budovy té rodiny. Tam akci opakujte jako v pøedchozí budovì. Celkem tedy vyhodíte do vzduchu 8 budov – každá rodina má 2 budovy na jednom pozemku. Interiér sídel je stejný jako u rodiny Corleone. Doporuèuji si to u Dona prohlédnout a tak trochu nauèit, abyste vìdìli do èeho jdete.

KONEC
Žádné komentáře