*BlackZone* - ^BZ*

Scarface - The world is yours

Need for Speed: Pro Street

Toplist

TOPlist

Scarface - The world is yours

Tipy & Triky

Tipy & Triky
1) Zdobení Vily,
Tady jsem narazil na problém, koupil jsem si asi za 50 000 000 LUXUSNÍ ZBOŽÍ, objekty jsem rozmístil po vile. Prùbìhem hry se mi otevøela další kolonka s vylepšením styl vily. Po pøedìlání stylu mi všechny LUXUSNÍ pøedmìty NENÁVRATNÌ zmizely, považuju to za velké mínus hry, nebo je to jeden z hlavních smyslù v této høe.

2)Støelba & Obrana
Spíše pro nováèky - když míøíte na nepøítele [standartnì Caps Lock] stisknìte navíc k tomu SHIFT a pohybujte sepøi støelbì [W,A,S,D,] nepøítel má tak nejmenší pravdìpodobnost, že vás trefí.

3)Èištìní ulic
Totéž, spíše pro nováèky - Nìkteré usídlené gangy je tìžší dobýt, hodnì obèas pomáhá vzít auto a støílet z auta ( nejlépe když v nìm s vámi sedí váš øidiè, nìkdy má dobrý zbranì a pár protivníkù zlikviduje sám). Auto si vybírejte podle pancéøování. jít do boje s Rattlerem není to nej. pøece jen oprava stojí 200 000.

4)Praní špinavých penìz
Obèas se vyplatí "vyprat" prachy tím, že si za nì nìco koupíte, zvláštì v pokroèilejší fázi hry, kdy platíte v bance 8%.

5)držení -T-
když držíte T pøi minihrách (prodej drog, agresivní rozhovory, deaktivace bomb atd.) je nejlepší pustit když se ukazatel naplní ze 3/4. 6)drogy
když jste udìlali misi kde máte kontaktovat dodavatele, uplate gangstery, pak si budete muct koupit drogy za víc penìz.

7)zbranì mùžete "tuningovat" u prodejcù zbraní, u možnosti modifikace je u zbranì veliká žlutá hvìzda, tím zbraò upravíte. k m16 si tak mùžete pridìlat tøeba granátomet. 8)Mise kdy letíte zabít všechny hlavní bose na bolívii - udìlal jsem chybu , všechny prachy co sem mìl jsem dal ta modifikace zbraní a munici ( nìco okolo 500 000, finanèní tíseò :-) ) a když mise zaèalo, dožralo mì, že zaèínám jen s koltem a 7 nábojema, bacha na to :-|

9)Investice
si nejlepší co si ze zaèátku kupte jsou hodnì rychlý auta, a lodì, k pozdìjšímu pøevozu drog jsou nej. pøevoz droj ne nejlepší v Bojovém èlunu, kdy vám spolujezdec støílí z kulometu a auto je dobrý -N29-, pozdìji za 3 000 000 Ratller.

10)Neumírejte moc èasto
:-D velmi užiteèné, ale vážnì, pøi každé smrti ztratíte všechny drogy i špinavý prachy.

11)Kdyby náhoudou vás honily chlupatý, a vy zrovna máte ten "nejrychlejší" traktor, ratši zastavte a snižte pomocí rozhovoru naštvanost cajtù.

12)pokud víte kde se bude mise odehrávat, zkuste nejdøíve vymlátit gangy usídlené v té oblasti, pokud tam budete støílet nìkoho jako souèást mise, usídlený gang pøispìje municí na vaše tìlo.

13)Oprava aut
Dávám za pøíklad Rattlera, je total na padr, než hru uložíte nejdøíve ho opravte, pøece jen je milejších 1000 dolarù za opravu než 200 000. Ne vždy se to ale vyplatí, u prvních cca 5 aut se cena opravy mùže dostat i pod 1000 dolarù.
Žádné komentáře